لیست کارکنان دانشگاه
نامحسن
نام خانوادگیموسوی دوست
حوزهدانشجویی و فرهنگی
سمترییس دفتر فرهنگ اسلامی
تلفن مستقیم06925236164
داخلی 
پست الکترونیکmoosavi57@yahoo.com
رزومهCV
عکس
دی ان ان