لیست کارکنان دانشگاه
نامعلی
نام خانوادگیمحمدی رکعتی
حوزهدانشجویی و فرهنگی
سمتمسئول امور شهریه
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکmohamadi.am62@gmail.com
رزومهCV
عکس
دی ان ان