لیست کارکنان دانشگاه
ناممحمد
نام خانوادگیاسدی
حوزهدانشجویی و فرهنگی
سمتمسئول نظام وظیفه و نقل و انتقالات دانشجویی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکagri.culturrre@gmail.com
رزومه 
عکس
دی ان ان