لیست کارکنان دانشگاه
ناماعظم
نام خانوادگیطهماسبی
حوزهآموزش
سمتمسوول دایره امتحانات
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان