لیست کارکنان دانشگاه
نامولی
نام خانوادگیکاوسی
حوزهآموزش
سمتمدیر آموزش
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکsartoof@yahoo.com
رزومه 
عکس
دی ان ان