لیست کارکنان دانشگاه
نامخسرو
نام خانوادگیدهدزیان
حوزهآموزش
سمتکارشناس آموزش
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان