لیست کارکنان دانشگاه
نامرضا
نام خانوادگیقاسمی
حوزهآموزش
سمتکارشناس موارد خاص
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان