لیست کارکنان دانشگاه
نامغلامرضا
نام خانوادگیحسین زاده
حوزهریاست
سمتمسئول دفتر آموزش نیروی انسانی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکq.hossain@yahoo.com
رزومه 
عکس
دی ان ان