لیست کارکنان دانشگاه
نامغریب
نام خانوادگیکیانی ده کیان
حوزهآموزش
سمتمسئول کارگزینی هیات علمی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان