لیست کارکنان دانشگاه
نامفرهاد
نام خانوادگیدستادست
حوزهریاست
سمتحراست فیزیکی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکfarhaddastadast@yahoo.com
رزومه 
عکس
دی ان ان