لیست کارکنان دانشگاه
ناممنصور
نام خانوادگیعباسی پشت پیان
حوزهریاست
سمتحراست فیزیکی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان