لیست کارکنان دانشگاه
نامعلی
نام خانوادگیحاتمی
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمعاون پژوهش و فناوري
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکhatami1388@yahoo.com
رزومهCV
عکس
دی ان ان