لیست کارکنان دانشگاه
نامحاتم
نام خانوادگیآزادپور
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمدیر پژوهش
تلفن مستقیم06143645888
داخلی 
پست الکترونیکazad@izehiau.ac.ir
رزومهCV
عکس
دی ان ان