لیست کارکنان دانشگاه
نامکورش
نام خانوادگینوروزی
حوزهپژوهش و فناوری
سمترييس دفتر ارتباط با صنعت
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکk.norozi@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان