لیست کارکنان دانشگاه
نامجاوید
نام خانوادگیبویری
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول كارگاه ها و آزمايشگاه ها
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکj.boveri@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان