لیست کارکنان دانشگاه
نامارسلان
نام خانوادگیخواجوی
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول كارگاه مكانيك
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکa.khajavi@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان