لیست کارکنان دانشگاه
نامافسانه
نام خانوادگیمحمدی
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول آزمايشگاه شيمي
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکa.mohammadi@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان