لیست کارکنان دانشگاه
ناممحبوبه
نام خانوادگیاورک
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول آزمايشگاه زيست شناسی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکm.orak@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان