لیست کارکنان دانشگاه
نامداریوش
نام خانوادگیعالی محمودی
حوزهپژوهش و فناوری
سمترييس مركز فناوري و ارتباطات
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکit@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان