لیست کارکنان دانشگاه
نامامید
نام خانوادگیکیانپور
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول اتوماسيون آموزش
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکomid.kiyanpoor@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان