لیست کارکنان دانشگاه
نامسیروس
نام خانوادگیبداغی
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول سايت كامپيوتر
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکs.bodaqi@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان