لیست کارکنان دانشگاه
نامکبری
نام خانوادگیاحمدی
حوزهپژوهش و فناوری
سمتمسئول كتابخانه مركزي
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکk.ahmadi@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان