لیست کارکنان دانشگاه
نامرویا
نام خانوادگیافراشته
حوزهاداری
سمتدبیرخانه
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکr.afrashte@izehiau.ac.ir
رزومه 
عکس
دی ان ان