لیست کارکنان دانشگاه
ناممیلاد
نام خانوادگیاسکندری
حوزهاداری و مالی
سمتمعاون اداري مالي
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیکmilad_esk@yahoo.com
رزومهCV
عکس
دی ان ان