لیست کارکنان دانشگاه
ناممحمد علی
نام خانوادگیابراهیمی
حوزهمالی
سمتمدیر مالی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان