لیست کارکنان دانشگاه
نامسلطانعلی
نام خانوادگیسعیدی
حوزهاداری
سمتمسوول تدارکات
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان