لیست کارکنان دانشگاه
نامرضا
نام خانوادگیاسماعيلی آرام
حوزهمالی
سمترییس صندوق رفاه دانشجویی
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان