لیست کارکنان دانشگاه
ناممسعود
نام خانوادگیفتحی پور
حوزهسایر
سمت 
تلفن مستقیم 
داخلی 
پست الکترونیک 
رزومه 
عکس
دی ان ان